top of page
VEDTÆGTER

1. Navn.

Klubbens navn er Dansk Drageklub

2. Formål

Klubbens formål er:


At styrke interessen for og tilgangen til Drageklubben


At styrke sammenholdet blandt dragesejlere her og i udlandet.


At holde kapsejladser i danske farvande og sammenkomster i den udstrækning forholdende tillader dette.

3. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages: Drageejere, disses stedfortrædere, dragerorsmænd, dragegaster og dragevenner.
Ved en drageven forstås et passivt medlem. Ved indmeldelse, som aktivt medlem betales et indmeldelsesgebyr.
Drageejere, disses eventuelle stedfortrædere  og rorsmænd, som deltager i dragekapsejladser, skal være medlem
af Dansk Drageklub. Ved deltagelse i DM og i internationale sejladser skal rorsmanden være medlem af en
drageklub under IDA. Hele besætningen skal være medlem af en anerkendt sejlklub. Det er rorsmanden der
har ansvar for at ovenstående er opfyldt.

4. Kontingent

Indmeldelsesgebyret samt det årlige kontingent for de enkelte medlemskategorier fastsættes hvert
år af generalforsamlingen.  Drageejernes stedfortrædere og rorsmænd skal dog altid betale sam-
me kontingent som drageejere. Ejere af drager bygget før 1. januar 1970 betaler halvt kontingent,
forudsat dragen har gyldigt klassebevis.

5. Restance

Medlemskontingent forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse. Af hensyn til udfærdig-
else af medlemslisten, vil kun medlemmer der har betalt kontingent inden 1.marts være optaget i
denne. Manglende indbetaling af kontingent pr. 1/3, i henhold til medlemstatus pr. 1. januar, be-
tragtes som  restance. Et medlemsskab i restance ophører automatisk, såfremt restancen ikke er
udlignet senest 14 dage efter udsendelse af en skriftlig påmindelse fra klubben.

 

Stemmeret fortabes hvis forfaldent kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen.

6. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske pr. 1.januar ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med mindst 1 måneds
varsel.

7. Eksklusion

Såfremt efter medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder klubbens interesser eller optræder på
uværdig måde, kan bestyrelsen straks ekskludere vedkommende medlem, der dog har ret til at
forlange afgørelsen prøvet ved nærmest følgende generalforsamling, når vedkommende skriftlig
stiller krav herom inden 14 dage efter, at eksklusionen er meddelt.

8. Klubflag

Klubbens flag er at hvidt firkantet flag med tegning af et gult vikingeskib med rødt og hvidt
sejl og et blåt stokanker, hvor ankerlæggen danner mast og stokken danner rå, medens fligene
ses under vikingeskibets køl,  Klubbens flag må kun føres under styrbords salingshorn.
Det må aldrig føres under kapsejlads.

9. Emblem

Klubbens emblem er tilsvarende klubflaget og forhandles af bestyrelsen. Det må ikke benyttes
Efter medlemskabets ophør og skal tilbageleveres til bestyrelsen uden vederlag.

10. Ordinær generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes een
gang om året mellem juni og oktober så vidt muligt i forbindelse med klassens mesterskabs-
stævne med følgende dagsorden:

– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning
– Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
– Fastsættelse af den kommende års kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af 2 revisorer
– Eventuelt

Indkaldelsen sker ved skriftelig meddelelse med mindst 2 ugers varsel.  Forslag, som medlemmer
måtte ønske behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden 1.maj. Forslag til
ændring af lovene skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder anledning hertil, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom med samtidig angivelse af dagsorden.
Sådant krav efterkommes inden 3 uger efter begæringsmodtagelsen.  Indkaldelse sker på
samme måde og med samme varsel som nævnt i paragraf 10. Dagsorden samt punkter som
skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, skal være medlemmerne ihænde
sammen med indkaldelsen.

12. Afstemning

Alle spørgsmål på en generalforsamling afgøres ved almindeligt flertal af stemmer med neden-
nævnte undtagelser. På begæring af blot et medlem skal enhver afstemning foregå skrifteligt.
Dirigenteen træffer bestemmelse formen på afstemningen.


Til køb eller salg af ejendom og til vedtagelse af lov- og vedtægtændringer eller til klubbens
opløsning kræves, at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer er mødt, og at mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.


Er det afgivne antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes inden 14
Dage en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages, når 2/3
af de mødte – uden hensyn til disses antal – stemmer for forslaget.


Medlemmer som ikke kan komme tilstede, kan ved skriftelig fuldmagt lade sige repræsentere
Af andre medlemmer, dog max. 4 fuldmagtsstemmer pr. fremmødt.

13. Stemmeret

Stemmeret på klubbens generalforsamling har drageejere, samt hele bestyrelsen med hver 4
stemmer. Drageejerne stedfortrædere, dragerorsmænd og gaster hver 2 stemmer og dragevenner
hver 1 stemme.


Såfremt en drage har mere end een ejer, har kun den ene stemmeret som ejer. Klubber der ejer
drager, kan stille en stemmeberettiget repræsentant pr. drage, når der er betalt kontingent.
Repræsentanterne navne skal for hver drage opgives ved regnskabsårets begyndelse.

14. Klubbens ledelse

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsens vælges på generalforsamlingen på følgende måde:
Formanden og fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælge af generalforsamlingen.


2 af bestyrelsens medlemmer skal være ejere.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Intet bestyrelsesmedlem har stem-
meret i nogen sag, der direkte angår ham selv. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår
efter tur 2 og 3 samt 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vacance supplerer besty-
relsen sig selv indtil nærmest følgende generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
flertallet af dens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandes stemme afgørende.

15. Tegning

Klubben tegnes af formand eller kasserer eller formand og sekretær, dog således at der til køb
og salg eller pantsætning og belåning af ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

16. Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Det årlige regnskab skal afleveres til
revision senest 15.marts. Revisionen skal være tilendebragt senst 31.maj. Det reviderede regn-
skab skal ligge til gennemsyn hos bestyrelsen 8 dage før den ordinære generalforsamling.

17. Opløsning

Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler Dansk Sejlunion til fremme for sejlsporten,
i særdeleshed drageklasse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 8.november 1940 samt senere ændringer.
Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27.juni 2007

bottom of page